Privacyverklaring

Taxibedrijf van Alebeek BV, gevestigd aan Uilenwaard 52 5236 WB s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Taxibedrijf van Alebeek BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt en verwerkt alleen maar die gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de door u gevraagde dienst.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, afhankelijk van soort vervoer en aanvraag:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Ritgegevens

Overige persoonsgegevens die u actief/passief verstrekt bijvoorbeeld door een aanvraag op deze website, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Taxibedrijf van Alebeek BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • BSN-nummer (Burgerservicenummer)
 • Machtiging voor het zorgvervoer en verzekeringsnummer
 • Gezondheid (Indien nodig voor de dienstverlening)
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@taxivanalebeek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Taxibedrijf van Alebeek BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze diensten aan u te leveren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het sturen van facturen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het maken van offertes
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Taxibedrijf van Alebeek BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Taxibedrijf van Alebeek BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Taxibedrijf van Alebeek BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Taxibedrijf van Alebeek BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

BewaartermijnReden
PersonaliaLooptijd overeenkomst of wettelijke bewaarplichtUitvoer overeenkomst
AdresLooptijd overeenkomst of wettelijke bewaarplichtUitvoer overeenkomst
ContactgegevensLooptijd overeenkomst of intrekking toestemmingUitvoer overeenkomst
Overige gegevensLooptijd overeenkomst of wettelijke bewaarplichtUitvoer overeenkomst
LocatiegegevensLooptijd overeenkomst of wettelijke bewaarplichtUitvoer overeenkomst
BankrekeningnummerLooptijd overeenkomst of wettelijke bewaarplichtUitvoer overeenkomst
RitgegevensLooptijd overeenkomst of wettelijke bewaarplichtUitvoer overeenkomst
BSN-nummerLooptijd overeenkomst of wettelijke bewaarplichtUitvoer overeenkomst
MachtigingLooptijd overeenkomt of geldigheid machtigingUitvoer overeenkomst
VerzekeringsnummerLooptijd overeenkomst of wettelijke bewaarplichtUitvoer overeenkomst
GezondheidLooptijd overeenkomstUitvoer overeenkomst
Jonger dan 16 jaarLooptijd overeenkomst of intrekking toestemmingUitvoer overeenkomst

Delen van persoonsgegevens met derden

Taxibedrijf van Alebeek BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Taxibedrijf van Alebeek BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Taxibedrijf van Alebeek BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Als u via de website van Taxibedrijf van Alebeek naar de websites van Google, Facebook of YouTube gaat bent u niet meer op de website van Taxibedrijf van Alebeek BV. Wij hebben geen invloed op het gebruik van cookies van deze websites en u dient de privacy verklaringen van de betreffende websites te raadplegen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Taxibedrijf van Alebeek BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar cva@taxivanalebeek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Taxibedrijf van Alebeek BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Taxibedrijf van Alebeek BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@taxivanalebeek.nl

Lees ook onze disclaimer

© taxivanalebeek.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Disclaimer | Privacyverklaring